L-Leucine, N-formyl-,1-[[4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-oxetanyl]methyl]-9,12-octadecadienylester, [2S-[2a(1R*,9Z,12Z),3b]]-

Product Number: KST-00215260
Product Name: L-Leucine, N-formyl-,1-[[4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-oxetanyl]methyl]-9,12-octadecadienylester, [2S-[2a(1R*,9Z,12Z),3b]]-
Synonyms:
CAS: 104872-15-3
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.