Acetamide,N-[2-[1,2-dihydro-2-oxo-8-(phenylmethoxy)-5-quinolinyl]-2-hydroxyethyl]-N-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-, [R-(R*,R*)]-

Product Number: KST-00013322
Product Name: Acetamide,N-[2-[1,2-dihydro-2-oxo-8-(phenylmethoxy)-5-quinolinyl]-2-hydroxyethyl]-N-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-, [R-(R*,R*)]-
Synonyms:
CAS: 100332-02-3
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.