Ferrocene, 1-[1-(dimethylamino)ethyl]-2-(methylthio)-, (R)-

Product Number: KST-00006157
Product Name: Ferrocene, 1-[1-(dimethylamino)ethyl]-2-(methylthio)-, (R)-
Synonyms:
CAS: 100113-94-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.