a-D-arabino-Hexopyranoside, methyl2,3-dideoxy-3-C-ethenyl-4,6-O-(phenylmethylene)-3-[(trichloroacetyl)amino]-, (R)-

Product Number: KST-00006102
Product Name: a-D-arabino-Hexopyranoside, methyl2,3-dideoxy-3-C-ethenyl-4,6-O-(phenylmethylene)-3-[(trichloroacetyl)amino]-, (R)-
Synonyms:
CAS: 100164-78-1
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.