2-Naphthalenol, 1-[(2-hydroxyphenyl)phenylmethyl]-, (R)-

Product Number: KST-00005267
Product Name: 2-Naphthalenol, 1-[(2-hydroxyphenyl)phenylmethyl]-, (R)-
Synonyms:
CAS: 100163-39-1
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.