Guanosine,3'-O-[(1H-benzotriazol-1-yloxy)-4-morpholinylphosphinyl]-N-(diphenylacetyl)-2'-O-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-, 5'-[2-(4-nitrophenyl)ethyl4-morpholinylphosphonate], [3'(R),5'(S)]-

Product Number: KST-00004578
Product Name: Guanosine,3'-O-[(1H-benzotriazol-1-yloxy)-4-morpholinylphosphinyl]-N-(diphenylacetyl)-2'-O-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-, 5'-[2-(4-nitrophenyl)ethyl4-morpholinylphosphonate], [3'(R),5'(S)]-
Synonyms:
CAS: 100101-86-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.