a-D-arabino-Hexopyranoside, methyl2-deoxy-3-C-methyl-4,6-O-(phenylmethylene)-, (R)-

Product Number: KST-00003478
Product Name: a-D-arabino-Hexopyranoside, methyl2-deoxy-3-C-methyl-4,6-O-(phenylmethylene)-, (R)-
Synonyms:
CAS: 100100-70-7
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.