4H-Imidazol-4-one,3,5-dihydro-5-(1H-indolylmethylene)-2-methyl-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-

Product Number: KST-00002894
Product Name: 4H-Imidazol-4-one,3,5-dihydro-5-(1H-indolylmethylene)-2-methyl-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-
Synonyms:
CAS: 100039-64-3
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.