Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-[1-(2-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methyl-, (R)-

Product Number: KST-00002565
Product Name: Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-[1-(2-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methyl-, (R)-
Synonyms:
CAS: 100044-63-1
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.