Chromium(1+),bis[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-5'-[(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)azo]-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, chloride

Product Number: KST-00000935
Product Name: Chromium(1+),bis[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-5'-[(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)azo]-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, chloride
Synonyms:
CAS: 100012-92-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.