3H-Indolium, 1-methyl-3-[(1-methyl-1H-indol-3-yl)phenylmethylene]-,tetrafluoroborate(1-)

Product Number: KST-00000591
Product Name: 3H-Indolium, 1-methyl-3-[(1-methyl-1H-indol-3-yl)phenylmethylene]-,tetrafluoroborate(1-)
Synonyms:
CAS: 100008-68-2
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.