1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-2-oxo-4-[(triphenylmethyl)thio]-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester

Product Number: KST-00000538
Product Name: 1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-2-oxo-4-[(triphenylmethyl)thio]-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester
Synonyms:
CAS: 100003-55-2
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.