Silver, [(4-nitrophenyl)methyl3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-2-mercapto-4-oxo-a-(triphenylphosphoranylidene)-1-azetidineacetato]-

Product Number: KST-00000486
Product Name: Silver, [(4-nitrophenyl)methyl3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-2-mercapto-4-oxo-a-(triphenylphosphoranylidene)-1-azetidineacetato]-
Synonyms:
CAS: 100011-69-6
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.