2-Azetidinone,3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-

Product Number: KST-00000483
Product Name: 2-Azetidinone,3-[(acetyloxy)(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-
Synonyms:
CAS: 100003-52-9
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.