2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-3-[hydroxy(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-

Product Number: KST-00000449
Product Name: 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-3-[hydroxy(6-methoxy-3-pyridinyl)methyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-
Synonyms:
CAS: 100003-50-7
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.