2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-3-[(6-methoxy-3-pyridinyl)carbonyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-, trans-

Product Number: KST-00000430
Product Name: 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-3-[(6-methoxy-3-pyridinyl)carbonyl]-4-[(triphenylmethyl)thio]-, trans-
Synonyms:
CAS: 100003-49-4
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.