2H-1-Benzopyran-2-one,3-[2-[4-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]oxy]-1-piperidinyl]ethyl]-, dihydrochloride

Product Number: KST-00000206
Product Name: 2H-1-Benzopyran-2-one,3-[2-[4-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]oxy]-1-piperidinyl]ethyl]-, dihydrochloride
Synonyms:
CAS: 100011-39-0
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.