4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid,3-(ethylthio)-7-oxo-6-(3-pyridinylmethylene)-, sodium salt, (Z)-

Product Number: KST-00000054
Product Name: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid,3-(ethylthio)-7-oxo-6-(3-pyridinylmethylene)-, sodium salt, (Z)-
Synonyms:
CAS: 100003-14-3
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.