1H-Benzimidazol-5-ol,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt)

Product Number: KST-00000039
Product Name: 1H-Benzimidazol-5-ol,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt)
Synonyms:
CAS: 100015-43-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.