1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)-3-pyridinylmethyl]-2-[[(ethylthio)thioxomethyl]thio]-4-oxo-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester

Product Number: KST-00000016
Product Name: 1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)-3-pyridinylmethyl]-2-[[(ethylthio)thioxomethyl]thio]-4-oxo-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester
Synonyms:
CAS: 100003-09-6
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.